FAQs

Home>FAQs>

Bezpečnosť dát, informácií a zálohovania ITčkom

Bezpečnosť dát zákazníkov ITčka, ako aj ostatných relevantných dát, je pre nás absolútnou prioritou. Vďaka precíznej implementácii a striktnému dodržiavaniu nastavených ITIL v3 procesov dokážeme zabezpečiť ochranu dát nielen na fyzickej úrovni, ale aj v rámci procesných krokov potrebných na sledovanie prístupu k dátam a zabezpečenie trvalo udržateľnej miery zabezpečenia. Procesná ochrana dát Napríklad ITIL [...]

2017-10-19T14:36:25+02:00Kategórie: |

Je outsourcing IT lacnejší ako lokálne IT?

V drvivej väčšine prípadov je outsourcing IT služieb nielen lacnejší, ale aj kvalitnejší. Za cenu nižšiu ako mzdové náklady na jedného administrátora pokryjeme vašu techniku v lepšej kvalite, vďaka širšiemu záberu a utilizácii našich špecialistov. Máte vždy k dispozícii špecialistu na konkrétnu problematiku, nemusíte sa starať o dovolenky, práceneschopnosti ani vzdelávanie vášho administrátora.

2015-09-28T19:04:33+02:00Kategórie: |

Školenia používateľov a iné školenia

ITIL v3 certifikované kurzy ITčko je "ITIL based" poskytovateľ IT služieb. Máme implementované všetky operatívne, ale aj potrebné dizajnové a strategické ITIL procesy, vďaka ktorým pracujeme efektívne a transparentne. Naše procesy implementovali, merajú, vyhodnocujú a vylepšujú ITIL Experti. ITIL Expert je najvyššia forma vzdelania v oblasti IT Service Managementu. Na Slovensku a v Českej republike [...]

2017-10-19T14:36:25+02:00Kategórie: , |

Služby mimo Katalógu IT služieb

Katalóg IT služieb tvorí akýsi jedálny lístok našej ponuky. Umožňuje zákazníkom nielen prehliadať ponuku, ale aj porozumieť aké sú intencie konkrétnej služby, jej výluky a varianty, tiež okolnosti za akých službu poskytujeme.  Vďaka katalógu máme vynikajúci reporting, zákazník vidí dopyt jeho pracovníkov na jednotlivé služby, vidí ktoré služby sú najviac poruchové, ale aj ktoré služby [...]

2015-08-20T13:58:52+02:00Kategórie: , |

Čo je to Katalóg IT služieb?

Katalóg IT služieb je náš “jedálny lístok”. Analyzovali sme všetky naše operatívne činnosti a združili ich do IT Služieb. Vďaka katalogizácii našich služieb v ktoromkoľvek momente presne viete, ktoré služby odoberáte, aký bol dopyt vašej spoločnosti po konkrétnych službách v jednotlivých mesiacoch roka, a dokážete aj jednoducho predvídať náklady na IT prevádzku pre prípad zvýšenej aktivity napr. [...]

2015-08-20T14:00:54+02:00Kategórie: |

Ako funguje Service Desk?

Service Desk je ústredným prvkom našich služieb a jeho úlohou je sprostredkúvať kontakt s používateľom a zákazníkom v prostredí príjemnom pre samotného používateľa. Service Desk je centrálny bod na rozhraní medzi IT a používateľom. Zabezpečuje komunikáciu s používateľom na dennej báze a nesie zodpovednosť za poskytovanie relevantnej pomoci v dohodnutom časovom rámci. Túto rolu Service [...]

2017-10-19T14:36:25+02:00Kategórie: |

Dokáže ITčko nahradiť lokálne IT oddelenie?

Samozrejme, ITčko dokáže plne nahradiť lokálne IT. Za bežných okolností, v prípade zákazníkov, kde výpadok jedného počítača rádovo v hodinách neohrozí biznis, pracujeme vzdialene. Pomocou nášho business class monitoringu sledujeme stav počítačov, serverov, siete, tlačiarní a reagujeme proaktívne na základe analýzy týchto dát, teda predchádzame Incidentom. V prípade poruchy náš technik vyrazí k zákazníkovi a [...]

2015-08-10T22:25:51+02:00Kategórie: |

Kedy dostanem faktúru?

Ako zmluvný zákazník ITčka, v každom momente explicitne viete, koľko a za akú službu platíte. Faktúru dostanete vždy po skončení kalendárneho mesiaca. Faktúra pre zmluvných zákazníkov má spravidla priložené reporty využitia jednotlivých služieb, kópie preberacích protokolov či akceptačných listov, prípadne odporúčania pre optimalizáciu konfigurácie IT služieb s ohľadom na ich efektívne využitie. Štandardne má faktúra splatnosť [...]

2015-08-10T22:08:36+02:00Kategórie: |

Čo je to ITIL?

ITIL (IT Infrastructure Library) je sada najlepších praktík pre riadenie poskytovania IT služieb, vyvinutá ešte koncom 80 – tych rokov na žiadosť britskej vlády, za účelom zvýšenia kvality a súčasného zníženia nákladov vládnych IT služieb. Vtedajšia The Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) dostala úlohu vyvinúť odborný rámec pre efektívne a účinné využívanie zdrojov v štátnom [...]

2015-08-22T23:18:15+02:00Kategórie: |
Go to Top