Zálohovanie údajov – bezpečné uloženie digitálnych dát chránené moderným a silným šifrovaním

Prečo ITčko?

Životnosť pevného disku

Pevný disk vstavaný v počítači s 90% pravdepodobnosťou prežije 3 roky.
Každý ďalší rok sa pravdepodobnosť prežitia znižuje o 12%, teda len polovica vstavaných pevných diskov sa dožije 6 rokov.
Prenosné pevné disky sa vďaka charakteru použitia, prenášaniu, pádom, nekorektnému odpájaniu dožijú spravidla ešte menej.

Prečo ITčko?

Zálohovanie údajov

Pravidelné zálohovanie dát je dôležitý a spoľahlivý spôsob ochrany údajov pred ich stratou alebo poškodením. Riziko vyplývajúce z poškodenia pri výpadku prúdu, poruchy pevného disku alebo jeho náhlemu kolapsu na konci životnosti je značné, avšak jednoducho adresovateľné.

Zálohovaním dát, údajov v elektronickej podobe, rozumieme vytvorenie kópie uloženej na inom dátovom nosiči a mieste. Touto službou vaše dáta po zašifrovaní automatizovane odosielame zabezpečeným spojením do dátových úložísk ITčka. Naše dátové úložiská spĺňajú najprísnejšie priemyselné štandardy na bezpečnosť dát, riadenie prístupu a životnosť záloh.

Zálohovacie služby ITčka pre zákaznícke údaje sú precízne nastavené s ohľadom na zabezpečenie absolútnej dôvernosti uložených dát. Šifrovacím kľúčom disponuje vždy len zákazník, k dátam teda za žiadnych okolností nemá prístup ITčko ani tretia strana.

Kliknutím sa pozrite ako chránime vaše dáta.

Archivácia údajov

Archiváciou dát rozumieme dlhodobé uloženie elektronických údajov. Rozdiel medzi archiváciou a zálohovaním údajov spočíva v spúšťaní zálohovacieho a archivačného procesu.

Spúšťačom archivácie je dosiahnutie bodu, keď dáta nie sú potrebné na dennej báze, ale musíme ich držať z legislatívnych či iných dôvodov (napríklad uzatvorenie účtovného roka).

Na rozdiel od archivácie, zálohujeme automatizovane v časových intervaloch, napríklad denne pri vypnutí počítača.

Zálohovanie počítača

19mesačne
  • Objem do 100GB
  • Plne šifrovaná záloha
  • Bez zásahu zákazníka
  • Obnova od 4 hodín

Komfortné zálohovanie dát ITčkom

Riziko Riešenie zálohovaním ITčka Poznámka
Porucha pevného disku áno (obnova zo zálohy) výpadok prúdu, úplný kolaps disku
Napadnutie dát vírusom áno (obnova zo zálohy) čiastočné aj úplné poškodenie dát
Krádež alebo strata počítača áno (obnova zo zálohy) odporúčame šifrovať dáta na prenosných počítačoch
Ľudský faktor (neúmyselné poškodenie dát) áno (obnova zo zálohy) obnova staršej verzie dát, neúmyselné vymazanie
Úmyselné poškodenie dát áno (obnova zo zálohy) obnova staršej verzie dát, odchádzajúci zamestnanec

 

*  Pre bezpečné zálohovanie je dôležité správne nastaviť zálohovaciu politiku  – počet verzií súborov, dĺžku držania záloh a čas potrebný na ich obnovu. Aspoň jeden krát ročne vykonávame testovaciu obnovu dát pre overenie funkčnosti plánu obnovy dát (disaster recovery plan).

** Zálohovacia funkcia v typickom napríklad účtovnom software spravidla zálohuje na pevný disk v počítači. Takáto záloha neplní svoju zamýšľanú úlohu, chráni len proti ľudskému faktoru.

Zálohovanie je plne automatické a nevyžaduje žiadnu pozornosť zákazníka

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!