Ochranné známky

ITIL je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.

PRINCE2 je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Xbox, Zune, SharePoint, Internet Explorer, Hotmail, Bing, Office, Word, PowerPoint, Excel, Outlook a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Apple, Mac, Mac OS, Macbook, Macbook Pro, iPhone, iPad, iPad Air, iPod, iPod touch, iTunes, App Store, Find My Friends, iMessage, QuickTime a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách.

iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a spoločnosť Apple ju používa na základe licencie.

Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.

Adobe, Adobe Flash, Adobe Reader, Adobe Photoshop a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v USA a iných krajinách.

WordPress je ochranná známka spoločnosti WordPress Foundation.

Java a všetky ochranné známky a logá vychádzajúce z názvu Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

GLPI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Teclib’.

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku zamestnaneckých pracovných staníc

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!