Ochranné známky

ITIL® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.

PRINCE2 je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Xbox, Zune, SharePoint, Internet Explorer, Hotmail, Bing, Office, Word, PowerPoint, Excel, Outlook a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Apple, Mac, Mac OS, Macbook, Macbook Pro, iPhone, iPad, iPad Air, iPod, iPod touch, iTunes, App Store, Find My Friends, iMessage, QuickTime a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách.

iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a spoločnosť Apple ju používa na základe licencie.

Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.

Adobe, Adobe Flash, Adobe Reader, Adobe Photoshop a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v USA a iných krajinách.

WordPress je ochranná známka spoločnosti WordPress Foundation.

Java a všetky ochranné známky a logá vychádzajúce z názvu Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku zamestnaneckých pracovných staníc

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!

Dohodnúť stretnutie